DZ'OB - Techno 1
Animation for live performance of DZ'OB (Dnipro)
Animation by Nikita Liskov
2018